Projekční a revizní činnost Rakovník

Projekční činnost

 
Stanovení rizika dle ČSN EN 62 305-2:

  • Na základě projektové dokumentace zajistíme výpočet rizika, který dále slouží jako podklad pro návrh způsobu ochrany proti blesku a přepětí.
  • Na stávajících objektech nabízíme posouzení účinnosti ochranných opatření ve vztahu k požadavkům nových ČSN a EN.
  • V případě, že na objektu byla zaznamenána škoda od blesku nebo přepětí, nabízíme zpracování návrhu opatření pro snížení rizika škod (hromosvod, uzemnění, přepěťové ochrany). Vypracování projektové dokumentace. Posouzení realizační projektové dokumentace před zahájením montáží. Návrh vhodného provedení ochrany proti přepětí. V případě chybějící nebo neúplné projektové dokumentace zajistíme zakreslení skutečného stavu soustavy a zajistíme případné revize hromosvodů.
Dodávka materiálu: Zajišťujeme kompletní dodávku materiálu na všechny námi realizované zakázky.
Zakázky realizují naši zaměstnanci v souladu s platnými ČSN a EN při dodržení podmínek PO a BOZP.
 

Revizní činnost

 
  • Zajišťujeme výchozí i pravidelné revize vč. objektů s nebezpečím výbuchu.
  • Naše firma je držitelem oprávnění Ministerstva obrany ČR na montáž a revizi el. instalací.
  • V případě zjištění revizní závady navrhneme řešení vč. cenové nabídky a projektové dokumentace.
 

Cenová nabídka

 
  • Na základě Vámi poskytnutých podkladů vypracujeme bezplatně cenovou nabídku
  • Upozorníme na případné odchylky projektu od požadavků ČSN a ve spolupráci s projektantem upravíme realizační dokumentaci tak, aby výsledná instalace splnila podmínky ČSN.
  • Na základě podrobné studie projektové dokumentace a prohlídky stavby navrhneme úsporná opatření pro zajištění minimálních nákladů při dodržení technických požadavků norem ČSN a EN.